Jesteś tutaj

Opracowanie koncepcji architektonicznej Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Śremie

Opracowanie koncepcji architektonicznej Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Śremie.

 

Zamówienie na

Opracowanie koncepcji architektonicznej Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Śremie.

Zamawiający

PKS Poznań S.A.

Tryb zamówienia

Zapytanie ofertowe

Rodzaj zamówienia

Usługa

Termin składania ofert

17.03.2023 r.

Miejsce składania ofert

PKS Poznań S.A., ul. Piekary 19, 61-823 Poznań

 

 

 

Zapytanie ofertowe dla zamówienia
o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro

 

 W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracamy się z prośbą o przedstawienie      oferty cenowej na wykonanie zamówienia pn.: Opracowanie koncepcji architektonicznej Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Śremie”. 

 

I.          Opis przedmiotu zamówienia:

1.      Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji architektonicznej Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Śremie, przy ul. Powstańców  Wielkopolskich 4.

Koncepcja projektowa powinna zostać opracowana zgodnie ze studium lub z planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru znajdującego się pomiędzy ul. Powstańców Wielkopolskich – ul. Zamenhofa – ul. Wojska Polskiego – ul. Szeroką w Śremie.

2.      Zakres opracowania.

Opracowanie wielobranżowego projektu koncepcyjnego zintegrowanego centrum komunikacyjnego opartego na wszechstronnym rozpoznaniu sytuacji przestrzennej, stanu prawnego nieruchomości, planów i życzeń najważniejszych interesariuszy  –  PKS Poznań S.A., Gmina Śrem.

 

Zakres prac obejmuje m. in.:

A. Zakres merytoryczny:

1) Wykonanie roboczej inwentaryzacji urbanistycznej i fotograficznej terenu opracowania (w zakresie niezbędnym do wykonania koncepcji).

2)  Wstępne rozpoznanie podłoża gruntowego w rejonie obszaru działki 3002, obręb 0007 Śrem, arkusz mapy 18.

3)  Uzyskanie informacji o planach rozwoju dworca PKS Poznań S.A..

4)  Analiza stanu prawnego, sytuacji planistycznej, aktualnych projektów miejskich itp.

5) Analiza uzgodnień dotyczących rozwoju przestrzennego obszaru objętego koncepcją - dokonanych (lub będących w toku uzgadniania) pomiędzy władzami Gminy Śrem a innymi inwestorami.

6)  Opracowanie koncepcji urbanistycznejobejmującej:

- budowę dworca autobusowego wraz z peronami odpraw pasażerskich, placem manewrowym,  parkingiem dla autobusów komunikacji międzymiastowej oraz miejskiej,

- przebudowę układu drogowego z uwzględnieniem miejsc dla postoju taxi, strefy Kiss&Ride, miejsc parkingowych dla pracowników Spółki, wiaty na rowery, stanowisk  do ładowania samochodów elektrycznych,

- bezkolizyjne połączenie dworca autobusowego z istniejącym parkingiem typu Park&Ride przy ul. Zamenhofa (działki nr 1294/2 i 1293/2) oraz z planowaną komunikacją kolejową,

- sugestie odnośnie możliwości wykorzystania terenu działki nr 3002, pod obiekty handlowe, usługowe i biurowe,

-  koncepcję zagospodarowania zieleni i małej architektury.

7)  Opracowanie koncepcji architektonicznej polega na:

-  zaprojektowaniu nowych obiektów zintegrowanego centrum,

-   przedstawieniu optymalnego zagospodarowania nowo projektowanego budynku dworca autobusowego, zgodnie z pkt I. 2. oraz z Załącznikiem nr 1 Zapytania ofertowego.

Głównymi celami będą tu:

-  uzyskanie optymalnego rozwiązania funkcjonalnego zintegrowanego centrum,

-  stworzenie propozycji atrakcyjnych architektonicznie obiektów,

- zharmonizowanie ze sobą istniejącej architektury otoczenia działki 3002  i projektowanych form architektonicznych – tak, aby składały się na spójny kompleks zintegrowanego centrum,

 - opracowanie programu użytkowego dworca autobusowego wraz z peronami oraz obiektami towarzyszącymi.

8)    Opracowanie koncepcji rozwiązań konstrukcyjnych.

 Obiektu dworca, peronów oraz ich zadaszenia:

Na podstawie koncepcji architektonicznej opracowanie koncepcji rozwiązań konstrukcji     z uwzględnieniem różnych technologii wznoszenia. W ramach powyższego opracowania należy wykonać wstępne analizy mające na celu zoptymalizowanie konstrukcji obiektów jako całości.

9) Opracowanie koncepcji budowy sieci sanitarnych (rozwiązania kolizji z projektowanymi obiektami, usunięcia ewentualnych deficytów mediów) oraz wyposażenia projektowanych obiektów budowlanych w instalacje sanitarne.

10) Opracowanie koncepcji budowy sieci elektrycznych (rozwiązania kolizji z projektowanymi obiektami, usunięcia ewentualnych deficytów mediów) oraz wyposażenia projektowanych obiektów budowlanych w instalacje elektryczne.

11) Opracowanie koncepcji budowy sieci informatycznych (rozwiązania kolizji z projektowanymi obiektami, usunięcia ewentualnych deficytów mediów) oraz wyposażenia projektowanych obiektów budowlanych w instalacje informatyczne.

12)  Opracowanie koncepcji ogrzewania obiektów (rozwiązania kolizji z projektowanymi obiektami, usunięcia ewentualnych deficytów mediów) oraz wyposażenia projektowanych obiektów budowlanych w instalacje grzewcze.

13)  Oszacowanie spodziewanych kosztów realizacji inwestycji w rozbiciu na poszczególne zadania i etapy.

14)  Wykonanie wizualizacji 3D projektowanych obiektów.

B. Zasięg terenowy projektu koncepcyjnego:

Granice opracowania koncepcji obejmą obszar (załącznik graficzny) – Załącznik nr 2.

Propozycje modernizacji placu dworcowego – dotyczące jego funkcji oraz zmierzające do architektonicznego zharmonizowania wszystkich elementów składających się na zintegrowane centrum komunikacyjne.

C. Zakres opracowania w ujęciu branżowym:

Projekt koncepcyjny powinien zawierać pełny zakres branżowy:

1)  Część urbanistyczna, z koncepcją zagospodarowania placów, ulic, skwerów, obiektów małej architektury i zieleni, oświetlenia oraz wyposażenia w urządzenia infrastruktury;

2) Część architektoniczna - od ogólnych założeń dla poszczególnych obiektów, przez koncepcje ich funkcji i formy, aż po propozycje wybranych detali;

3) Część konstrukcyjna – analiza warunków gruntowo-wodnych, ogólne założenia dla poszczególnych obiektów, propozycje rozwiązań konstrukcji;

4) Założenia budowy sieci sanitarnych oraz wyposażenia projektowanych obiektów budowlanych w instalacje sanitarne;

5)   Założenia budowy sieci elektrycznych oraz wyposażenia obiektów w instalacje elektryczne;

6) Założenia budowy sieci informatycznych oraz wyposażenia obiektów w instalacje informatyczne;

7)   Założenia budowy sieci grzewczych oraz wyposażenia obiektów w instalacje grzewcze;

8)   Oszacowanie kosztów inwestycji w rozbiciu na zadania inwestycyjne;

9)  Wykonanie wstępnych badań podłoża gruntowego w rejonie obszaru działki 3002, obręb 0007 Śrem, arkusz mapy 18.

 

II.   Termin realizacji zamówienia:

Wykonawca wykona kompletny przedmiot zamówienia w terminie do 15.06.2023 r.

 

III.  Warunki płatności:

1.      Zamawiający dokona przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego rachunek bankowy, podany w treści faktury, w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Datą spełnienia świadczenia jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

2.      Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli w obecności Wykonawcy protokół odbiorczy.

 

IV.  Kryteria oceny ofert, ich waga i sposób oceny:

Najniższa cena ofertowa brutto -100%.

    

Punkty w kryterium ceny ofertowej zostaną przyznane według następującego wzoru:

Pc = Cn/Cb x 100 [pkt]

 Pc    – oznacza punkty w kryterium „Najniższa cena ofertowa brutto”,

Cn    – oznacza najniższą oferowaną cenę brutto,

Cb    – oznacza cenę brutto badanej oferty.

 

V.   Opis sposobu przygotowania oferty:

1.      Oferta powinna być złożona w zamkniętym opakowaniu (kopercie) zabezpieczonym przed otwarciem, bez uszkodzenia, w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności do czasu jej otwarcia. Na kopercie (opakowaniu) należy umieścić adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:

Zapytanie ofertowe znak sprawy: PKS/DZ/3/2023

Oferta na opracowanie koncepcji stworzenia Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Śremie

Nie otwierać przed 20.03.2023r. godz. 11:00

 

2.      Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką na formularzu ofertowym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

3.      Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, zgodnie   z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub w innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

4.      Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, itp. muszą być parafowane własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę.

5.      Wykonawcy poniosą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6.      Dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu.

7.      Zaleca się, aby wszystkie kartki ofertybyły ponumerowane, parafowane i spięte w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty.

8.      Podpisy Wykonawcy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.

9.      Nie podlega ocenie oferta złożona po terminie składania ofert.

10.   Opis sposobu obliczenia ceny:

a)  Cenę oferty należy podać w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

b)  Cena podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym będzie obowiązywała przez cały okres trwania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.

c)  Cena ofertowa jest ceną ryczałtową musi obejmować wszystkie koszty wykonania niniejszego zamówienia, wynikające z zapytania ofertowego oraz postanowień zawartych w projekcie umowy.

14.  Zamawiający poprawi w ofercie:

a)  oczywiste omyłki pisarskie,

b)  oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych,

c)  inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

VI.   Wykaz dokumentów, oświadczeń jakie powinien złożyć Wykonawca:

1.      Oferta powinna zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

a)  formularz ofertowy (Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania),

b) wskazane jest przedstawienie referencji, w tym realizacja obiektów o podobnym charakterze do obiektu, którego dotyczy zapytanie ofertowe.

 

VII.   Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę cenową na wykonanie zamówienia należy złożyć w formie pisemnej   w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.03.2023r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Sekretariacie Spółki PKS Poznań S.A., 61-823 Poznań, ul. Piekary 19, (pok. nr 701), piętro VII.

UWAGA:

Konsekwencje nieprawidłowego opisania, zaadresowania, zamknięcia opakowania oferty, bądź złożenia jej w niewłaściwym miejscu, tj. innym niż miejsce wskazane w niniejszym Rozdziale, obciążają Wykonawcę. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złe skierowanie oferty (przesyłki), jak również za jej przedterminowe otwarcie w sytuacji nieprawidłowego opisu opakowania oferty.

 Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 20.03.2023r., w siedzibie Zamawiającego,  tj.: PKS Poznań S.A., 61-823 Poznań, ul. Piekary 19.

 

VIII.   Inne niezbędne do przeprowadzenia postępowania informacje:

1.      Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1)  jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;

2)  zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

3)  Wykonawca nie wyraził zgody na podpisanie projektu umowy, który stanowi  Załącznik nr 4.

2.  Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty.       

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji  z wybranym Wykonawcą oraz unieważnienia przedmiotowego postępowania, a także przerwanie postępowania bez podania przyczyny. 

4.  Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa o treści jak w Załączniku Nr 4  do  zapytania ofertowegow terminie 5 dni roboczych od rozstrzygnięcia przetargu.

5.   Wszelkich wyjaśnień dotyczących niniejszego zapytania ofertowego udziela:

Pani Aniela Ciszak – Prokurent PKS Poznań S.A., z którą można kontaktować się telefonicznie pod numerem: 61 664 25 00.

6. Zamawiający informuje, iż w związku z obowiązkiem informacyjnym związanym    z przetwarzaniem danych  osobowych RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych   w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

a)   Administratorem danych osobowych jestPKS Poznań S.A.;

b)   Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych Pana Mikołaja Wróbla, z którym można kontaktować się pod adresem email: iod@pks.poznan.pl   lub telefonicznie pod nr 61 664 25 00;

c)  Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i wykonywania łączącej Zamawiającego i Wykonawcę  umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b) RODO oraz po zakończeniu obowiązywania umowy w czasie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania;

d)    Prawa osoby, której dane dotyczą:

1)    dostępu do dotyczących jej danych osobowych;

2)    sprostowania danych osobowych;

3)    usunięcia w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;

4)    ograniczenia przetwarzania;

5)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

6)    osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego o ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają inne przepisy.

7.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu zawarcia i wykonywania umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą, aczkolwiek odmowa ich podania uniemożliwia podjęcie współpracy pomiędzy w/w stronami.

Zapytanie ofertowe zamieszczono dnia 03.03.2023r. na stronie BIP: www.bip.pks.poznan.ploraz na stronie internetowej PKS Poznań S.A.: www.pks.poznan.pl.

Załączniki:
1.   Dworzec Autobusowy Śrem - wymagania,
2.  Mapa,
3.  Formularz ofertowy,
4.  Wzór umowy.

zapytanie_ofertowe_dla_zamowienia_na_opracowanie_koncepcji_zintegrowanego_centrum_komunikacyjnego_w_sremie.pdf

zalacznik_nr_1_-_zapotrzebowanie_da.pdf

zalacznik_nr_2_-_mapa.jpg

zalacznik_nr_3_-_formularz_ofertowy.docx

zalacznik_nr_3_-_formularz_ofertowy.pdf

zalacznik_nr_4_-_umowa.pdf

Opublikował: Magdalena Szymkowiak
Data publikacji: 2023-03-03
Wytworzył informację: