Jesteś tutaj

Komunikacja z Akcjonariuszem

 

Szanowni Państwo,

w tym miejscu będziemy umieszczać informacje dla Akcjonariusza.

Dzień zwołania 09.03.2020r.

Zarząd PKS Poznań S.A, działając na podstawie § 39 ust. 2 Statutu Spółki, zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piekary 19 na dzień 5 maja 2020r. na godzinę 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w kancelarii notarialnej M.P. Kolasa s.c. przy ul. Libelta 26 w Poznaniu:
 

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

1)    Otwarcie obrad  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2)    Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3)    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4)    Przyjęcie porządku obrad.

5)    Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

6)    Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto na rok 2019.

7)    Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki: Zarządu oraz Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

8)    Wolne głosy i wnioski.

9)    Zamknięcie obrad.

              

Opublikował: Dorota Duda
Data publikacji: 2020-01-02
Wytworzył informację: