Jesteś tutaj

Majątek

  1. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.800.000,00 zł (dziesięć milionów) złotych i dzieli się na:

    a) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) złotych każda, którymi są akcje serii A o numerach od A 000000001 do nr A 001000000.

    b) 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) złotych każdy, którymi są akcje serii B o numerach od B 000000001 do B 000080000.”

  2. Wszystkie akcje, wymienione w punkcie 1 obejmuje Związek powiatowo-gminny pod nazwą: "Wielkopolski Transport Regionalny".
  3. Akcje Spółki zostały zarejestrowane w rejestre akcjonariuszy.