Jesteś tutaj

Zaproszenie do złożenia oferty na budowę dwóch kanałów w hali naprawczej

Nr referencyjny: 06/budowa kanałów/2017

Zaproszenie do złożenia oferty na budowę dwóch kanałów w hali naprawczej znajdującej się   w Poznaniu, przy ulicy Góreckiej 104 /Remondis Sanitech/.

  I.          Opis techniczny:

          1.      Przedmiot robót budowlanych:

           Budowa dwóch kanałów naprawczych o długości 14 metrów każdy (załącznik nr 1 – rysunek). Zakres robót zawarty jest w załączniku nr 2 i 3.  

          II.      Oferta powinna zawierać:

1. Całkowity koszt budowy dwóch kanałów (cena netto i brutto),

2. Okres rozpoczęcia i zakończenia budowy, przy czym zakończenie robót musi nastąpić w takim terminie, aby kanały mogły być użytkowane od dnia 26 czerwca 2017 r.

III.      Termin składania ofert:

Oferty można składać osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności ich treści w terminie do dnia 19 kwietnia 2017 r. z dopiskiem: „oferta na budowę dwóch kanałów w hali naprawczej znajdującej się w Poznaniu, przy ulicy Góreckiej 104 /Remondis Sanitech/”. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do sekretariatu PKS Poznań S.A. przy ul. Stanisława Matyi 1 w Poznaniu.

PKS Poznań S.A. nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert, która nastąpi 20 kwietnia 2017 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki PKS Poznań S.A. przy ul. Stanisława Matyi 1. Komisja wybierze najkorzystniejszą cenowo ofertę. Z oferentem zostanie zawarta umowa do końca kwietnia 2017 r.

PKS Poznań S.A. zastrzega sobie prawo do przerwania procedury postępowania przetargowego bez podania przyczyny a Oferentowi z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Spółce.

Dodatkowe informacje na temat obiektu można uzyskać pod numerem telefonu: 61 66 42 524 lub 524.

 

pobierz dokumentację >>>

Opublikował: Dorota Duda
Data publikacji: 2017-04-10
Wytworzył informację: