Jesteś tutaj

Zaproszenie do składania ofert na zakup pogotowia technicznego

Oznaczenie sprawy: 20/sprzedaż samochodu/2018

Zaproszenie do składania ofert na zakup pogotowia technicznego

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna posiada na sprzedaż n/w samochód ciężarowy (pogotowie techniczne):

STAR 266,  nr rejestracyjny PNA 909B, rok produkcji 1988, przebieg 43 895 km

Szczegółowe informacje na temat wyżej wymienionego samochodu można uzyskać w Dziale Serwisu Autobusowego pod nr telefonu 61 66 42 500 od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00.

Ofertę można składać osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności ich treści w terminie do dnia 01 października 2018 r. do godz. 10:00 z dopiskiem „Oferta na zakup pogotowia technicznego”. Oferta złożona po tym terminie nie będzie rozpatrywana. Oferta powinna zawierać cenę netto/brutto. Decyduje data wpływu do sekretariatu PKS Poznań S.A. przy ul. Piekary 19 w Poznaniu. PKS Poznań S.A. nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert, która nastąpi dnia 01 października 2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki. Komisja wybierze ofertę o najwyższej cenie.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zapłacenia za wystawioną przez Spółkę fakturę, z tytułu zakupienia pogotowia technicznego w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej przedłożenia Oferentowi, w formie przelewu na konto bankowe PKS Poznań S.A. Po otrzymaniu należności, PKS Poznań S.A. wyznaczy termin i miejsce jego odbioru.

PKS Poznań S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury sprzedaży samochodu bez podania przyczyn, a Oferentowi z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko sprzedającemu.

Opublikował: Dorota Duda
Data publikacji: 2018-09-12
Wytworzył informację: