Jesteś tutaj

Zaproszenie do składania ofert na zakup autobusu

Zaproszenie do składania ofert na zakup autobusów

 

Oznaczenie sprawy: 14/sprzedaż autobusów/2018

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna posiada na sprzedaż n/w autobusy:

1.      AUTOSAN H10-10,  nr rejestracyjny PO 18076, rok produkcji 2000, przebieg 726 144 km

Szczegółowe informacje na temat wyżej wymienionego autobusu można uzyskać w Dziale Technicznym pod nr telefonu 61 66 42 524 od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00.

Ofertę można składać osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności ich treści w terminie do dnia 09 lipca 2018 r. do godz. 09:00 z dopiskiem „Oferta na zakup autobusu”. Oferta złożona po tym terminie nie będzie rozpatrywana. Oferta powinna zawierać cenę netto/brutto na autobus. Decyduje data wpływu do sekretariatu PKS Poznań S.A. przy ul. Piekary 19 w Poznaniu. PKS Poznań S.A. nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert, która nastąpi dnia 09 lipca 2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki. Komisja wybierze ofertę o najwyższej cenie.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zapłacenia za wystawioną przez Spółkę fakturę, z tytułu zakupienia autobusu w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej przedłożenia Oferentowi, w formie przelewu na konto bankowe PKS Poznań S.A. Po otrzymaniu należności, PKS Poznań S.A. wyznaczy termin i miejsce jego odbioru.

PKS Poznań S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury sprzedaży autobusu bez podania przyczyn, a Oferentowi z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko sprzedającemu.

Opublikował: Dorota Duda
Data publikacji: 2018-06-22
Wytworzył informację: