Jesteś tutaj

Zaproszenie do składania ofert na zakup autobusów.

Oznaczenie sprawy: 07/sprzedaż autobusów/2019

Zaproszenie do składania ofert na zakup autobusów

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna posiada na sprzedaż n/w autobusy:

1.      AUTOSAN A0909L TRAMP, silnik Cummins B215-20 158kW,  nr rejestracyjny PO 4717P, rok produkcji 2004,

przebieg 670 335 km, cena wywoławcza: 39.500,00 zł netto

 

2.      AUTOSAN A0909L TRAMP, silnik Cummins B215-20 158kW, nr rejestracyjny PO 4718P, rok produkcji 2004,

przebieg 764 805 km, cena wywoławcza: 39.000,00 zł netto

 

Szczegółowe informacje na temat wyżej wymienionych autobusów można uzyskać w Dziale Serwisu Autobusowego pod nr telefonu 61 66 42 500 od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00.

Ofertę można składać osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności ich treści w terminie do dnia 27 maja 2019 r. do godz. 10:00 z dopiskiem „Oferta na zakup autobusów AUTOSAN A0909L TRAMP”. Oferta złożona po tym terminie nie będzie rozpatrywana. Oferta złożona na cenę niższą niż wywoławcza nie będzie rozpatrywana. Oferta powinna zawierać numer rejestracyjny oraz cenę netto na autobus. Decyduje data wpływu do sekretariatu PKS Poznań S.A. przy ul. Piekary 19 w Poznaniu. PKS Poznań S.A. nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert, która nastąpi dnia 27 maja 2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki. Komisja wybierze ofertę o najwyższej cenie.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zapłacenia za wystawioną przez Spółkę fakturę, z tytułu zakupienia autobusu w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej przedłożenia Oferentowi, w formie przelewu na konto bankowe PKS Poznań S.A. Po otrzymaniu należności, PKS Poznań S.A. wyznaczy termin i miejsce jego odbioru.

PKS Poznań S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury sprzedaży autobusu bez podania przyczyn, a Oferentowi z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko sprzedającemu.

Opublikował: Magdalena Szymkowiak
Data publikacji: 2019-05-13
Wytworzył informację: