Jesteś tutaj

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Piekary 19          

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na

badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021

1.        Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej  w Poznaniu Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021 (obejmujący okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.) wraz  z dostarczeniem pisemnej opinii i raportu z tego badania zawierającego informację czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe i rzetelne oraz jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

2.        Od biegłego rewidenta oczekujemy:

 1) przeprowadzenia badania ksiąg Spółki poprzedzającej badanie sprawozdań finansowych,                                                                                                                                                                                       

 2) przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki,                                                                                                                        

3) udział w Radzie Nadzorczej przyjmujące  sprawozdanie  finansowe celem prezentacji jej oceny,  

4) udział na zwyczajnym lub nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021 w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji.

        3.      Oferta powinna zawierać:        

 a) informację o biegłym rewidencie, w tym o formie prowadzenia działalności (aktualny odpis właściwego rejestru), wpisie do rejestru biegłych rewidentów (aktualny odpis), wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (poświadczenie Izby Biegłych Rewidentów), o liczbie zatrudnionych rewidentów,                                                                                                                                          

b) cenę (netto i brutto) za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z tego badania,                                                                                                                                                                               

c) harmonogram określający metody i terminy prac związanych z badaniem wstępnym, ostatecznym oraz udziałem  w inwentaryzacji,                                                                                                                                                                                                              

d) dokumenty przedstawiające doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych,  w tym spółek branżowych,                                                                                                                            

 e) informację o sumie ubezpieczenia od ryzyka zawodowego,                                                                                                                                           

 f) oświadczenie o spełnieniu w odniesieniu do badania sprawozdań finansowych warunków określonych w ustawie  z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz w ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym,                                                                                                                                            

g) określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,                                                                                                                                                                                                                 

h) projekt  umowy.

4.    Termin przekazania stosownych dokumentów (opinii i raportu) z przeprowadzonego badania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 ustala się na dzień 28.02.2022.

5.    Zainteresowani proszeni są o złożenie pisemnych ofert w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2021 rok” w terminie do dnia 10.09.2021 do godz. 15.00 w Sekretariacie PKS  Poznań S.A., 61-823 Poznań, ul. Piekary 19.                                                                                 

       Oferty , które wpłyną do Spółki po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

6.    Oferta winna być podpisana przez upoważnionych do reprezentowania oferenta, zgodnie z przedłożonym odpisem z właściwego rejestru.       

7.    Przy wyborze biegłego rewidenta oraz sposobu oceny ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2021 rok będą brane pod uwagę następujące kryteria:                                                                                                                                                                                                         

       - cena netto za przeprowadzone badanie,                                                                                                                                                                               

      - znajomość branży przez biegłego rewidenta,                                                                                                                                                                         

      - dotychczasowe doświadczenie biegłego rewidenta w zakresie badania sprawozdań finansowych,                                                                  

      - badanie sprawozdania Spółki w poprzednich latach.

8.    Radzie Nadzorczej przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

9.    O wynikach wyboru Rady Nadzorcza pisemnie informuje tylko tego oferenta, którego oferta została wybrana.

10.  Ankieta z podstawowymi danymi Spółki zostanie przesłana zainteresowanym oferentom po wcześniejszym zgłoszeniu na adres mailowy podany poniżej.

11.  Informacji o dokumentach Spółki udziela Główny Księgowy w siedzibie Spółki, od daty ukazania się ogłoszenia - telefon   61 66 42 500 w dni robocze w godzinach od 7.00 – 15.00 lub e-mail sekretariat@pks.poznan.pl

Opublikował: Magdalena Szymkowiak
Data publikacji: 2021-09-01
Wytworzył informację: