Jesteś tutaj

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Piekary 19

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na

badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019

1. Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2019 (obejmujący okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.) wraz z dostarczeniem Sprawozdania Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego zawierającego informację, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe i rzetelne oraz jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.
2. Od biegłego rewidenta oczekujemy:
1) przeprowadzenia badania ksiąg Spółki poprzedzającej badanie sprawozdań finansowych,
2) przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki,
3) udział na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019 w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji.

3. Oferta powinna zawierać:
a) informację o biegłym rewidencie, w tym o formie prowadzenia działalności (aktualny odpis właściwego rejestru), wpisie do rejestru biegłych rewidentów (aktualny odpis), wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (poświadczenie Izby Biegłych Rewidentów), o liczbie zatrudnionych rewidentów,
b) cenę (netto i brutto) za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie Sprawozdania Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego,
c) harmonogram określający metody i terminy prac związanych z badaniem wstępnym, ostatecznym oraz udziałem w inwentaryzacji,
d) dokumenty przedstawiające doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, w tym spółek branżowych,
e) informację o sumie ubezpieczenia od ryzyka zawodowego,
f) oświadczenie o spełnieniu w odniesieniu do badania sprawozdań finansowych warunków określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz w ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym,
g) określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,
h) projekt umowy.

4. Termin przekazania Sprawozdania Biegłego Rewidenta z przeprowadzonego badania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 ustala się na dzień 28.02.2020

5. Zainteresowani proszeni są o złożenie pisemnych ofert w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2019 rok” w terminie do dnia 26 września 2019 roku do godz. 14.30 w Sekretariacie PKS Poznań SA, 61-823 Poznań, ul. Piekary 19.

Oferty, które wpłyną do Spółki po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

6. Oferta winna być podpisana przez upoważnionych do reprezentowania oferenta, zgodnie z przedłożonym odpisem z właściwego rejestru.

7. Przy wyborze biegłego rewidenta oraz sposobu oceny ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2019 rok będą brane pod uwagę następujące kryteria:

- cena netto za przeprowadzone badanie
- znajomość branży przez biegłego rewidenta
- dotychczasowe doświadczenie biegłego rewidenta w zakresie badania sprawozdań finansowych
- badanie sprawozdania Spółki w poprzednich latach.

8. PKS Poznań S.A. przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

9. O wynikach wyboru PKS Poznań S.A. pisemnie informuje tylko tego oferenta, którego oferta została wybrana.

10. Ankieta z podstawowymi danymi Spółki zostanie przesłana zainteresowanym oferentom po wcześniejszym zgłoszeniu na adres mailowy podany poniżej.

11. Informacji o dokumentach Spółki udziela Główny Księgowy w siedzibie Spółki, od daty ukazania się ogłoszenia - telefon 61 66 42 500 w dni robocze w godzinach od 7.00 – 15.00 lub e-mail sekretariat@pks.poznan.pl

Opublikował: Dorota Duda
Data publikacji: 2019-09-11
Wytworzył informację: